Gebruiksvoorwaarden

DE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN SUBLIME

Artikel 1 – Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Spelvoorwaarden zijn van toepassing op alle door Mediahuis Radio B.V. (radiozenders 100%NL, SLAM!, Sublime en Nostalgie), of haar dochtermaatschappijen Radio Veronica B.V. (radiozender Radio Veronica), hierna; “Mediahuis Radio” te organiseren promotionele kansspelen, prijsvragen en andere acties (hierna: “het Spel”) waarmee prijzen kunnen worden gewonnen.

1.2 Voor specifieke Spellen kunnen Aanvullende Spelvoorwaarden gelden. Deze Algemene Spelvoorwaarden en de Aanvullende Spelvoorwaarden worden hierna gezamenlijk aangeduid als “de Spelvoorwaarden”.

1.3 Bij afwijkingen tussen deze Algemene Spelvoorwaarden en eventuele Aanvullende Spelvoorwaarden, geldt hetgeen in de Aanvullende Spelvoorwaarden is opgenomen.

1.4 De deelnemer verklaart zich door deelname akkoord met de Algemene Spelvoorwaarden.

Artikel 2. Acties, spellen en prijzen

2.1 Mediahuis Radio organiseert regelmatig acties en spellen. Een actie is een éénmalige promotie ten dienste van de producten of diensten van de adverteerder of sponsor die de prijs ter beschikking stelt. Een spel is een terugkerende promotie ten dienste van Mediahuis Radio en/of haar radiostation(s).

2.2 De waarde van de uit te keren prijzen varieert per spel of actie. Indien over de gewonnen prijs kansspelbelasting dient te worden afgedragen zal de verschuldigde kansspelbelasting worden voldaan door Mediahuis Radio, tenzij in de Aanvullende Spelvoorwaarden anders is vermeld.

2.3 Acties of spellen worden door Mediahuis Radio aangekondigd via haar radiostation(s) en haar website. In de radio-uitzending wordt de actie of het spel kort aangekondigd, op de website zijn de volledige Spelvoorwaarden raadpleegbaar.

2.4 De prijs is uniek en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld, tenzij anders vermeld in de Aanvullende Spelvoorwaarden.

2.5 Een prijs die bij Mediahuis Radio kan worden gewonnen, wordt door een adverteerder of sponsor ter beschikking gesteld. De afhandeling van het versturen van de prijs gebeurt door Mediahuis Radio of door de adverteerder/sponsor. In dit laatste geval is Mediahuis Radio niet verantwoordelijk.

2.6 Indien de gewonnen prijs bestaat uit toegangskaarten voor concerten, festivals, films, sportwedstrijden of gelijksoortige dan wel andersoortige evenementen, kan er bij afgelasting van het evenement geen aanspraak gemaakt worden op enige vorm van compensatie.

2.7 Mediahuis Radio is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de actie.

2.8 Mediahuis Radio is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke problemen of gebreken die voortvloeien uit het bekijken van de website en/of het downloaden van welke componenten dan ook.

2.9 Indien een deelnemer voor of tijdens de uitzending wordt gebeld in verband met een actie of spel en de deelnemer neemt de telefoon niet op en/of de verbinding valt om welke reden dan ook weg, dan vervalt het recht op deelname en op het winnen van de prijs. De DJ of medewerker van Mediahuis Radio belt ieder nummer in beginsel slechts één keer op. De DJ of medewerker van Mediahuis Radio mag zelf beslissen om een nummer nogmaals te bellen als er geen verbinding tot stand komt.

2.10 Trekkingen en bekendmakingen van winnaars zijn definitief. Indien een winnaar om welke reden dan ook geen recht blijkt te hebben op de prijs of indien een winnaar de prijs niet incasseert, wordt geen nieuwe winnaar getrokken.

2.11 Bij vals spel of ander misbruik door een deelnemer, kan Mediahuis Radio deze deelnemer het recht op een prijs en op verdere deelname aan spellen of acties van Mediahuis Radio ontzeggen.

2.12 Prijswinnaars op één van de programmakanalen van Mediahuis Radio zijn na het winnen van een prijs voor 30 dagen uitgesloten van deelname aan acties van dat desbetreffende programmakanaal.

Artikel 3. Deelnemers en deelname

3.1 Alle werknemers van Mediahuis Radio en hun directe familieleden zijn uitgesloten van deelname aan acties of spellen van Mediahuis Radio.

3.2 Deelnemers/winnaars jonger dan 16 jaar verklaren toestemming van (een) ouder(s) te hebben verkregen voor deelname aan de actie. Voor specifieke acties kunnen in de Aanvullende Voorwaarden deelnemers jonger dan 18 jaar worden uitgesloten van deelname.

3.3 Mediahuis Radio verzoekt de winnaar van de hoofdprijs een paar keer medewerking te verlenen aan promotionele activiteiten, voornamelijk op de radiozenders van Mediahuis Radio.

3.4 De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van de door hem/haar verstrekte persoonsgegevens en/of inzending (tekst, foto, video of audio) ten behoeve van de afwikkeling van het spel of de actie. Mediahuis Radio mag de verstrekte persoonsgegevens en/of inzending in het kader van promotie van het spel of de actie en/of de bekendmaking van de winnaar vermelden via alle media, waaronder begrepen radio, televisie en internet. Alle inzendingen blijven eigendom van Mediahuis Radio en kunnen gebruikt worden in interne en externe uitingen.

3.5 Deelname kan op verschillende manieren (telefonisch, per SMS, per whatsapp, per e-mail, door het uploaden van (video)bestanden etc.). In de aankondiging van het spel of de actie wordt vermeld hoe er kan worden deelgenomen (“wat moet je doen”). Volledig geautomatiseerde deelname is niet toegestaan. Kosten van deelname worden waar mogelijk vermeld, zo ook in deze voorwaarden hieronder.

Artikel 4. Trekking en uitslag

4.1 Winnaars of mogelijke winnaars van een spel of actie worden blind getrokken uit alle toegelaten deelnemers. Bij sommige acties of spellen moet de geselecteerde deelnemer na geselecteerd te zijn ook nog een of meerdere vragen beantwoorden om een prijs te kunnen winnen.

4.2 Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Winnaars worden in een radio-uitzending bekend gemaakt.

4.3 Mediahuis Radio zal zorgdragen voor de inhouding en aangifte van kansspelbelasting, tenzij anders vermeld in de Aanvullende Spelvoorwaarden. Dit alleen als dit van toepassing is.

Artikel 5. Verzending

5.1 Mediahuis Radio is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van PostNL of andere post- of koeriersbedrijven (bijvoorbeeld vertraging, staking, beschadiging of verlies). Ingeval een prijs aangetekend wordt verstuurd en deze kan op een of andere manier niet aan de winnaar of medebewoner/aanwezige ter plaatse worden overhandigd maar dient op een later tijdstip door de winnaar te worden afgehaald (bijvoorbeeld bij postkantoor of postagentschap e.d.), kan Mediahuis Radio niet aansprakelijk gesteld worden indien de prijs niet wordt afgehaald door de winnaar, ook niet ingeval er geen notificatie of berichtgeving in enigerlei vorm door PostNL of andere post- of koeriersbedrijven is achterlaten, dan wel indien deze notificatie of berichtgeving is verloren of in onaanvaardbare mate is beschadigd.

Artikel 6. Kosten deelname per SMS/ telefoon.

6.1 De kosten voor deelname per SMS bedragen € 0,45 per ontvangen bericht plus de (individuele) kosten voor het versturen van een sms bericht. De individuele kosten voor het versturen van een sms bericht kunnen verschillen per operator, abonnement of prepaidtariefstelling en per eventuele SMSbundel (meest variërend tussen ca. € 0,06 en ca. EUR 0,20 per SMS).

6.2 Indien Mediahuis Radio gebruik maakt van keywords, (bijvoorbeeld sms ‘STUDIO’, dan is “studio” het keyword) is het de verantwoordelijkheid van de deelnemer zelf het keyword juist in een sms-bericht te plaatsen. Indien dit niet het geval is vervalt jouw deelname aan de actie en kunnen wel kosten in rekening worden gebracht.

6.3 De radiostations van Mediahuis Radio zijn op de hieronder vermelde telefoonnummers bereikbaar. De kosten voor het gebruik van dit nummer bedragen € 0,45 per minuut plus eventueel de kosten voor het gebruik van een mobiele telefoon.

100%NL Telefoonnummer: 0909-7000123

SLAM! Telefoonnummer: 0909-3006363

Radio Veronica Telefoonnummer: 0909-8090

Sublime Telefoonnummer: 0909-9005000

Artikel 8. Algemeen

8.1 Door deel te nemen aan acties of spellen Mediahuis Radio aanvaard je deze voorwaarden. Indien er voor bepaalde acties of spellen Aanvullende Spelvoorwaarden worden opgesteld, zullen die regels als aanvullend dienen te worden beschouwd op deze voorwaarden. Bij verschillen prevaleren de Aanvullend Spelvoorwaarden.

8.2 Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door Mediahuis Radio worden aangepast. Wij adviseren daarom de voorwaarden regelmatig te bekijken.

8.3 Mediahuis Radio behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht een spel of actie te allen tijde te beëindigen, verlengen of deze voorwaarden te wijzigen. Lopende een spel of actie worden voorwaarden niet ten nadele van deelnemers aangepast.

8.4 Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Amsterdam.

8.5 In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist Mediahuis Radio.

Logo Sublime

Sublime

Let's get it on
Logo Soul

Soul

Logo Smooth

Smooth

Logo Classics

Classics

Logo Funk & Disco

Funk & Disco

Logo Jazz

Jazz

App StoreGoogle Play Store