Privacy

 1. Inleiding
  1. Met deze Privacy- en cookieverklaring legt Audiohuis Amsterdam B.V., gevestigd te (1043 AP) Amsterdam aan de Basisweg 30 (hierna te noemen “Audiohuis”, “wij” of “ons”), uit op welke wijze Audiohuis met uw persoonsgegevens omgaat die zij verwerkt in haar rol als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 4 lid 7 van de Algemene verordening gegevensbescherming (hierna te noemen “AVG”) en hoe daarbij uw privacy wordt gewaarborgd.
  2. Deze Privacy- en cookieverklaring is van toepassing op alle soorten persoonsgegevens die Audiohuis bij de uitvoering van haar (online en offline) radioactiviteiten en het bezoek van haar websites (https://wp.sublime.nl/ of andere aan deze domeinnaam gelieerde domeinnamen zoals https://www.nowplaying.sublime.nl/, https://sublimetop1000.nl/, https://www.soultop1000.nl/, https://www.summertimetop500.nl/, hierna gezamenlijk te noemen: “Websites”) en het gebruik van haar digitale applicatie genaamd Sublime App – Lets Get It On! (hierna: “Sublime App”) verwerkt van:
   • bezoekers van de Websites;
   • andere personen die contact hebben met Audiohuis in het kader van haar radioactiviteiten, zoals bellers en deelnemers (e.g. van winacties, prijsvragen) aan een radioprogramma.
  3. Audiohuis maakt bij het aanbieden van haar Website gebruik van cookies en soortgelijke technologieën (hierna gezamenlijk te noemen “cookies”). Audiohuis informeert u in deze Privacy- en cookieverklaring ook over wat cookies zijn, hoe cookies op de Websites worden gebruikt en hoe u deze cookies kunt beheren. Zie voor meer informatie paragraaf 11.
 2. Definities en beginselen
  1. Bij het verwerken van persoonsgegevens neemt Audiohuis de verplichtingen uit de AVG en Uitvoeringswet algemene verordening gegevensbescherming (hierna te noemen: “UAVG”) in acht. Dit betekent het volgende:
   • de persoonsgegevens worden rechtmatig, behoorlijk en transparant verwerkt;
   • de persoonsgegevens worden alleen voor het doel verwerkt waarvoor ze zijn verkregen (doelbinding);
   • de persoonsgegevens worden zo beperkt mogelijk verwerkt (dataminimalisatie);
   • de persoonsgegevens worden correct verwerkt (juistheid van gegevens);
   • de persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig (opslagbeperking);
   • er wordt integer en vertrouwelijk met de persoonsgegevens omgegaan (integriteit en vertrouwelijkheid).
 3. Doeleinden voor de verwerking van uw persoonsgegevens
  1. Audiohuis verwerkt uw persoonsgegevens, afhankelijk van uw hoedanigheid, voor één of meer van de onderstaande doelen:
   1. in het kader van onze radioactiviteiten, bijvoorbeeld om uw stem op of aanvraag van uw favoriete nummer of playlist te registreren of om contact met u op te nemen in het kader van quizzen of muzikale vragen;
   2. om u op de hoogte te brengen van producten en/of diensten van Audiohuis via de nieuwsbrief waarvoor u zich heeft opgegeven;
   3. om onze diensten en/of producten aan u te leveren, zoals bij deelname aan een prijsvraag of winactie of als u merchandise of tickets via onze Websites koopt;
   4. om onze radioactiviteiten, de Websites en daarmee verband houdende technologieën te beheren, beveiligen, aan te passen en te verbeteren, bijvoorbeeld door aan de hand van klik- en luistergedrag op de Website trends te signaleren;
   5. voor het publiceren van de uitslag van een winactie via een sociale media kanaal;
   6. het kunnen beantwoorden en afhandelen van vragen en/of klachten;
   7. om te voldoen aan wet- en regelgeving of rechterlijke bevelen c.q. uitspraken;
   8. inwinnen van extern (juridisch) advies en/of de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
 4. Persoonsgegevens die wij verwerken
  1. Audiohuis kan de onderstaande persoonsgegevens verwerken, waarbij de verwerking altijd wordt gebaseerd op een wettelijke grondslag uit de AVG.
  2. Persoonsgegevens die door u zelf zijn verstrekt:
   • contactgegevens (bij inschrijving nieuwsbrief of winacties): bijvoorbeeld naam, adres, woonplaats, telefoonnummers en e-mailadres;
   • financiële (identificatie)gegevens: bijvoorbeeld bankrekeningnummer en tenaamstelling.
  3. Persoonsgegevens die zijn verkregen via communicatiemiddelen, zoals de Websites en e-mail;
   • informatie over het apparaat waarmee u onze Websites heeft bezocht: bijvoorbeeld een IP-adres;
   • de domeinnaam van de Websites waarmee wordt doorgelinkt;
   • de geolocatie; en
   • de gegevens die aan Audiohuis worden verstuurd: bijvoorbeeld naam, e-mailadres, telefoonnummer en overige in uw e-mail aan Audiohuis verstrekte informatie;
  4. Persoonsgegevens die zijn verkregen uit andere bronnen:
   1. persoonsgegevens die via openbare bronnen beschikbaar zijn; bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn.
 5. Grondslagen voor verwerking
  1. Voor het verwerken van persoonsgegevens is een wettelijke grondslag nodig. Audiohuis verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslagen:
   • Doeleinden 3.1.1., 3.1.2. en 3.1.5.
    als u Audiohuis toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor één of meer van de hierboven genoemde specifieke doeleinden. Deze toestemming dient vrij, specifiek, geïnformeerd en ondubbelzinnig te zijn. U heeft het recht om de toestemming op elk gewenst moment in te trekken, waarna Audiohuis de verdere verwerking van uw persoonsgegevens zal staken .Let op: het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de aan dat moment voorafgaande verwerking.
   • Doeleinden 3.1.3. en 3.1.7.
    als verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Audiohuis rust
   • Doeleinden 3.1.1., 3.1.4., 3.1.6. en 3.1.8.
    als verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van Audiohuis of van een derde, zoals verbetering van de dienstverlening of het kunnen uitvoeren van onze radioactiviteiten, tenzij de belangen of rechten van u als betrokkene zwaarder wegen dan het gerechtvaardigde belang van Audiohuis of een derde.
 6. Ontvangers van persoonsgegevens
  1. In sommige gevallen kan (of: moet) Audiohuis uw persoonsgegevens delen met derden. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn om de overeenkomst waarbij u partij bent goed uit te kunnen voeren of omdat een wettelijke verplichting op Audiohuis rust om uw persoonsgegevens te delen. Audiohuis kan daarbij derde partijen inschakelen die in opdracht en ten behoeve van Audiohuis als verwerker persoonsgegevens verwerken. Audiohuis blijft in deze situaties verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Audiohuis sluit met deze partijen verwerkersovereenkomsten.
  2. We delen uw persoonsgegevens bijvoorbeeld met de volgende partijen:
   • commerciële partners, zoals mediabureaus en/of adverteerders die namens hun klanten deals, events en prijsvragen aanbieden via onze Websites en/of radiodiensten waarbij u betrokken bent;
   • sociale media partijen, zoals Facebook en Google, vanwege de cookies en vergelijkbare technologieën die van deze partijen op de Websites worden gebruikt;
   • externe dienstverleners, bijvoorbeeld onze IT-provider De Monsters (verwerker), hostingpartijen TransIP en Plesk (verwerkers), communicatieplatform MailChimp (verwerker), ticketbedrijven (Ticketmaster en Paylogic) en betalingsdienstverleners betrokken bij de verkoop van onze merchandise;
   • als u hiervoor uw toestemming hebt gegeven of als dit voortvloeit uit een wettelijke bepaling of rechterlijk bevel: andere derden;
  3. De Websites van Audiohuis bevatten ook links naar websites van derden. Als u op deze links klikt, verlaat u de Website(s) van Audiohuis. De Privacyverklaring van Audiohuis is niet van toepassing op websites van derden: Audiohuis heeft immers geen invloed op de wijze waarop deze derden met uw persoonsgegevens omgaan. Audiohuis kan daarom geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de manier waarop deze websites uw persoonsgegevens gebruiken. U gebruikt deze websites op eigen risico. Raadpleeg de privacyverklaring van deze websites voor meer informatie over hoe deze derden omgaan met uw persoonsgegevens.
 7. Waar uw persoonsgegevens worden verwerkt
  1. Bij het verwerken van uw persoonsgegevens voor sommige van de in deze Privacyverklaring gespecificeerde doeleinden kan het voorkomen dat uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan organisaties die zich buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”) bevinden. Enkele verwerkers zijn bijvoorbeeld gevestigd in de Verenigde Staten, waardoor verstrekking van uw persoonsgegevens buiten de EER plaatsvindt.
  2. In dergelijke situaties zorgt Audiohuis voor passende waarborgen die in overeenstemming met de AVG een toereikend niveau van bescherming bieden voor uw rechten en vrijheden als betrokkene. Dit doet Audiohuis bijvoorbeeld door het sluiten van door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontracten voor gegevensoverdracht, of door uw persoonsgegevens enkel door te geven aan derden die volgens de Europese Commissie een passend beschermingsniveau waarborgen.
  3. Indien u meer informatie wilt ontvangen over de internationale doorgifte van uw persoonsgegevens, neemt u dan contact met ons op via de in paragraaf 12 genoemde contactgegevens.
 8. Beveiliging van uw persoonsgegevens
  1. Audiohuis treft doorlopend en structureel fysieke, administratieve, technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde verstrekking en ongeoorloofde toegang. Als u vermoedt dat uw persoonsgegevens niet beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van onbevoegd gebruik, verzoeken wij u ons hierover onmiddellijk te informeren via de paragraaf 12 genoemde contactgegevens.
 9. Bewaartermijnen
  1. Audiohuis bewaart persoonsgegevens nooit langer dan noodzakelijk is om de in deze Privacyverklaring beschreven doeleinden te vervullen.
  2. In het geval u op de mailinglijst voor de nieuwsbrief staat, verwijdert Audiohuis uw gegevens indien u daarom vraagt (door op de afmeldlink te klikken) of uiterlijk één jaar nadat de laatste communicatie heeft plaatsgevonden. Bij deelname aan prijsvragen en winacties worden uw gegevens door Audiohuis één jaar bewaard, indien u geen prijs wint. Audiohuis moet uw gegevens 7 jaar bewaren om te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving, indien u een prijswinnaar bent. Gegevens die Audiohuis over u als websitebezoeker heeft verzameld, worden zo lang als dit noodzakelijk is bewaard (dit verschilt per cookie). Bij aankoop van een product of dienst via de webshop worden uw gegevens tot maximaal 2 jaar na uw laatste aankoop bewaard.
  3. Het kan echter voorkomen dat we uw persoonsgegevens langer moeten bewaren, omdat dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Bijvoorbeeld in het geval van onze boekhouding: bepaalde persoonsgegevens moeten gedurende een periode van minimaal 7 jaar na het einde van een fiscaal boekjaar worden bewaard. Als sprake is van een (te verwachten) geschil of (gerechtelijke) procedure mogen wij uw persoonsgegevens eveneens langer bewaren.
  4. Indien u meer informatie wilt ontvangen over het door ons gehanteerde bewaartermijnbeleid, neem dan contact met ons op via de in paragraaf 12 genoemde contactgegevens.
 10. Uw rechten
  1. U heeft als betrokkene een aantal rechten die u kunt uitoefenen in het kader van onze verwerking van uw persoonsgegevens:
   • Recht op informatie
    U heeft het recht om geïnformeerd te worden over de verwerking van uw persoonsgegevens. Deze Privacyverklaring voorziet in deze informatie. Mocht u echter nadere informatie wensen dan kunt u Audiohuis hierom verzoeken.
   • Recht op inzage
    U heeft het recht op inzage van uw persoonsgegevens die wij verzamelen en bewaren. De inzage omvat ook informatie over de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, van welke bron de gegevens komen, de eventuele ontvangers en -indien mogelijk- welke bewaartermijnen worden gehanteerd.
   • Recht op rectificatie
    U heeft het recht om uw gegevens te laten rectificeren, indien deze onvolledig zijn of fouten bevatten. Op uw verzoek zal Audiohuis onjuiste persoonsgegevens corrigeren en onvolledige persoonsgegevens aanvullen, rekening houdend met de doeleinden waarvoor Audiohuis de persoonsgegevens verwerkt. Indien Audiohuis uw persoonsgegevens heeft gewijzigd, stelt Audiohuis u hiervan op de hoogte.
   • Recht op gegevenswissing
    In bepaalde situaties heeft u het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen. Dit is bijvoorbeeld het geval als de gegevens in strijd met de wet zijn verwerkt of als de gegevens niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld en bewaard.
   • Recht op beperking van verwerking
    U heeft het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken. Dit houdt in dat wij de verwerking van uw gegevens gedurende een bepaalde tijd opschorten. Omstandigheden die hiertoe aanleiding geven, zijn bijvoorbeeld situaties waarin de juistheid van uw persoonsgegevens wordt betwist, maar er enige tijd nodig is om deze onnauwkeurigheid te beoordelen, of omdat u van mening bent dat de persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld en bewaard worden. Dit recht weerhoudt ons niet ervan om uw persoonsgegevens te blijven verwerken. Wij laten u weten wanneer de beperking wordt opgeheven.
   • Recht op gegevensoverdraagbaarheid
    U kunt de persoonsgegevens die Audiohuis van u bewaart, in bepaalde gevallen in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm opvragen. Na ontvangst van de persoonsgegevens staat het u vrij om deze informatie over te dragen aan derden.
   • Recht om uw toestemming in te trekken
    U kunt uw verleende toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken op elk moment intrekken. Na ontvangst van uw verzoek zal Audiohuis de verwerking van uw persoonsgegevens waarvoor u toestemming had verleend direct stoppen. Het intrekken van uw toestemming heeft echter geen gevolgen op de verwerkingen die al hebben plaatsgevonden.
   • Recht van bezwaar
    U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. die Audiohuis baseert op de grondslag ‘gerechtvaardigd belang van Audiohuis of van een derde’. Indien Audiohuis zich op deze grondslag baseert maakt Audiohuis een belangenafweging ten aanzien van uw privacy. Het recht van bezwaar geeft u de mogelijkheid van Audiohuis te verlangen dat de belangenafweging nogmaals wordt gemaakt.
   • Recht om een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens in te dienen
    Zie voor meer informatie paragraaf
  2. Voor het uitoefenen van uw rechten kunt u ons bereiken via de in paragraaf 12 genoemde contactgegevens. Audiohuis zal zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand op uw verzoek inhoudelijk reageren. Uw verzoeken worden in beginsel elektronisch behandeld, tenzij dat niet mogelijk is of u anders verzoekt. Voor de behandeling van uw voornoemde verzoeken brengt Audiohuis u in beginsel geen kosten in rekening, tenzij uw verzoeken buitensporig zijn, kennelijk ongegrond of indien u bij het recht op inzage om bijkomende kopieën verzoekt.
  3. Let op: houd er rekening mee dat uw rechten in sommige gevallen niet absoluut zijn en dat Audiohuis mogelijk niet verplicht is om aan uw verzoek te voldoen. Audiohuis zal altijd per geval toetsen of hieraan uitvoering moet worden gegeven. Audiohuis zal u hiervan op de hoogte stellen.
 11. Cookies, of vergelijkbare technieken die wij gebruiken
  1. De Websites van Audiohuis slaan informatie op en verkrijgen toegang tot informatie op randapparatuur van bezoekers van de Websites via cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die door het bezoeken van de Websites worden opgeslagen op uw apparaat. Cookies kunnen geraadpleegd worden via uw webserver of uw apparaat.
  2. Audiohuis kan cookies op uw apparaat plaatsen als beheerder van de Websites. Deze cookies worden ‘first party’ cookies genoemd. Sommige cookies kunnen ook op uw apparaat worden geplaatst door andere partijen, zoals onze adverteerders of partijen die cookies plaatsen om bepaalde content op de Websites te tonen (bijvoorbeeld video’s). Deze cookies worden ‘third party’ cookies genoemd.
  3. Deze Privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op het gebruik van cookies door derde partijen. Audiohuis kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw (persoons)gegevens omgaat en zijn daar dan ook niet verantwoordelijk voor. Voor meer informatie over hoe deze derden omgaan met uw (persoons)gegevens verwijzen we naar het privacybeleid van deze derde partijen.
  4. Op onze Websites kunnen de volgende functionele, analytische en tracking cookies of soortgelijke technieken worden gebruikt:Error: The domain WP.SUBLIME.NL is not authorized to show the cookie declaration for domain group ID d5940d41-077c-469e-b6f7-9be9dbe5af2d. Please add it to the domain group in the Cookiebot Manager to authorize the domain.
  5. In uw browser kunt u instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt toegestaan wanneer u ermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van uw webbrowser. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen. Voor meer informatie hierover, kunt u de handleiding van uw webbrowser raadplegen.
 12. Vragen/ opmerkingen/ klachten/ vermoeden van datalek
  1. Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Audiohuis, dan kunt u contact met ons opnemen via info@wp.sublime.nl of via +31(0)88 824 7 799. Als u van mening bent dat uw rechten zijn geschonden, kunt u ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl). Voor meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens raadpleeg de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.
  2. Indien u vermoedt dat er een inbreuk op de beveiliging van uw persoonsgegevens heeft plaatsgevonden waardoor uw persoonsgegevens mogelijk zijn blootgesteld aan verlies of onrechtmatige verwerking dan is mogelijk sprake van een datalek. Wij verzoeken u dan direct contact met Audiohuis op te nemen.
 13. Wijzigingen
  1. Audiohuis behoudt zich het recht voor om deze Privacy- en cookieverklaring aan te passen of te wijzigen. Deze Privacy- en cookieverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 13 oktober 2021. Als Audiohuis in de toekomst wijzigingen gaat aanbrengen in deze Privacy- en cookieverklaring, zal Audiohuis de aangepaste Privacy- en cookieverklaring op haar Websites plaatsen. In geval van wijzigingen die u als betrokkene in aanmerkelijke mate kan treffen, zal Audiohuis haar best doen om u hierover direct te informeren. Alle wijzigingen worden van kracht zodra de Privacy- en cookieverklaring is geplaatst op de Websites.
  2. Geen van de bepalingen uit deze Privacy- en cookieverklaring heeft tot doel om enige verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen tussen Audiohuis en u als betrokkene.
Logo Sublime

Sublime

Let's get it on
Logo Soul

Soul

Logo Smooth

Smooth

Logo Classics

Classics

Logo Funk & Disco

Funk & Disco

Logo Jazz

Jazz

App StoreGoogle Play Store